BF9K

För att säkerställa att vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete ligger på en hög nivå är vi certifierade enligt Byggföretagens verksamhetssystem BF9K. BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

BF9K har funnits sedan år 2000 och togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga. Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten och en bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet
BF9K-certifieringen innebär att den färdiga produkten innehåller hög teknisk kvalitet och att projektet blir väl dokumenterat. Vi lämnar ifrån oss egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroll vid byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resultatet av kontrollen.

Miljö och arbetsmiljö
Som BF9K-certifierat företag arbetar vi också aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan bland annat genom att göra medvetna produkt- och materialval. Systemet säkerställer även att vi har rutiner för att alla medarbetare ska ha en god och säker arbetsmiljö.

Revision
Som BF9K-certifierat företag ställs det höga krav på hur vi arbetar med miljö, kvalitet och arbetsmiljö och vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner. Att vi tillämpar systemet på rätt sätt kontrolleras årligen av en extern oberoende organisation, DNV GL (Det Norske Veritas, www.detnorskeveritas.se.) Tredje parts revisionen ger en trygghet och en bekräftelse på att vi som entreprenör har ett väl fungerande ledningssystem.

För ytterligare information om BF9K se www.bf9k.se.

Här kan du läsa/ladda ner
Nordiska Byggkoncepts
KMA-POLICY ››